Taking too long? Close loading screen.

Ubytovací poriadok

pre klientov ubytovaných v Penzióne pod Barancom ** Konská 93, 03205 Smrečany

 

Klient, ktorý si prenájme izbu, súčasne sa zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie penziónu má právo objednávku zrušiť.

 1. Penzión môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. S týmto cieľom klient predloží príslušnému pracovníkovi penziónu svoj platný doklad totožnosti. Ubytovať môže i občana, ktorý má trvalé bydlisko v mieste penziónu. Klient obdrží kľúč od izby.
 2. Penzión poskytuje klientovi služby aspoň v rozsahu a kvalite, určenej vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2007 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
 3. Užívanie ubytovania v penzióne je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 4. Na základe objednaného ubytovania je penzión povinný klienta ubytovať najneskôr do 20.00 hodiny – do tohto času izbu pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak.
 5. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión poskytnúť – ak mu vie vyhovieť – aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 6. Ak klient si vopred objedná jednolôžkovú izbu a objednávka mu bola ihneď potvrdená, účtuje penzión klientovi len cenu za jednolôžkovú izbu aj v prípade, ak z vlastného podnetu ubytuje klienta vo viaclôžkovej izbe alebo apartmáne.
 7. Klient používa izbu počas doby, ktorú dohodol s penziónom. V deň príchodu je hosť oprávnený využívať ubytovacie služby od 15:00 a v deň odchodu do 10:00 hodiny
 8. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, penzión mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 9. Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 10. Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 12.00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.
 11. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási penziónu.
 12. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť s cieľom vykonania svojich služobných povinností gazdiná, chyžná, údržbár pripadne vedúci penziónu.
 13. Penzión nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady tak ako aj za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia.
 14. Penzión zodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích a odbytových priestoroch.
 15. Pre prijímanie návštev sú určené len vyhradené spoločenské priestory. Na izbe môže ubytovaný hosť prijímať návštevy neubytovaných hostí len so súhlasom príslušného prevádzkového pracovníka ubytovacieho zariadenia po zapísaní sa do knihy návštev v čase od 8:00 do 22:00 hod.
 16. Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach penziónu klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 17. V objekte penziónu a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče (napr. prenosné chladničky). Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.). Za nedodržanie zákazu je pokuta 50€.
 18. Klient sa nesmie na izbe ani chodbách penziónu hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný pokoj. V prípade obsadenia celého penziónu jednou spoločnou skupinou, je možné dobu nočného kľudu prispôsobiť požiadavkám klientov, avšak len po odsúhlasení personálom, resp. vedením penziónu. Využívanie spoločenských priestorov po záverečnej hodine (22:00) je spoplatnené sumou 10€/hod.
 19. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch penziónu.
 20. Pri ochorení alebo zranení klienta zabezpečí ubytovacie zariadenie poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne odvoz do nemocnice.
 21. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.
 22. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá klient podľa platných predpisov.
 23. Klient je povinný pri odchode skontrolovať izbu a zanechať ju v stave, v akom ju prevzal. Klient je povinný pri odchode zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zamknúť dvere.
 24. Klient platí účet zvyčajne pri príchode. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii u pracovníka penziónu.
 25. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma vedenie penziónu. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste penziónu.
 26. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie penziónu má právo odstúpiť od zmluvy a poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
 27. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál prevádzkovateľa a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu. Inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.
 28. V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia.
 29. Hosť má právo parkovať na parkovisku pri objekte, ktoré ale nie je strážené strážnou službou.
 30. Pri používaní kuchyne dbajte na čistotu a poriadok. Po použití vráťte všetok riad čistý na svoje miesto.
 31. Hostia sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v spoločných priestoroch a každé väčšie znečistenie priestorov bude účtované ako samostatná položka.
 32. V prípade straty kľúča od izby je klient povinný túto stratu bezodkladne nahlásiť a zaplatiť pokutu vo výške 50 €.
 33. Klient a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku.

 

Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na izbách a pri vstupe do penziónu na viditeľnom mieste. Ubytovací poriadok nadobúda platnosť 1.1.2014.