Taking too long? Close loading screen.

Poskytovanie osobných údajov

Vážení hostia Vašich osobným údajom a ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Prinášame Vám základné informácie  o spracovaní Vašich osobných údajov.

 

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), ktoré vstúpilo do platnosti 25.5.2018 a nahradilo tým súčasnú platnú legislatívu.

 

Prevádzkovateľ:
HOREC-horské centrum, s.r.o. Konská 93, 032 05 Smrečany,
IČO: 36397466,
IČ DPH: SK2020127373,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka:12772/LPracovisko prevádzkovateľa:
Penzión pod Barancom,
Konská 93, 032 05 Smrečany,
Slovenská Republika

 

Kontaktné údaje povereného pracovníka:
prevádzkar, telefón: 0918 701 661,
email: penzion.podbarancom@gmail.com

 

Dotknutá osoba:
Fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby prevádzkovateľa (hosť )

 

Rozsah spracovania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich nám príslušný subjekt osobných údajov poskytol, a to priamo v súvislosti s uzatvorením zmluvného, alebo v rozsahu iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždí inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi, alebo k plneniu zákonných povinností správcu.

Rozsah údajov:
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a doba ubytovanie, číslo a typ dokladu, prípadné vízum, účel pobytu

Osobné údaje v prípade vystavenia zmluvy:
Názov firmy (podľa Obchodného alebo Živnostenského registra ), meno a priezvisko fyzickej osoby , adresa, e-mail, telefónne číslo, účtovné a platobné údaje (IČO, DIČ, číslo účtu).

Účel spracúvania:
rezervácia hostívedenie ubytovacej agendy, plnenie povinností ubytovateľa, vedenie účtovnej a daňovej evidencie.

Právny základ spracúvania:
spracúvanie je nevyhnutné  na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov najmä v zmysle zákona   o pobyte cudzincov na území SR (404/2011 Z.z.) a zákona o miestnych poplatkoch (582/2004 Z.z.).

Príjemcovia: 
dodávateľ účtovných a daňových služieb, právnik, súdy, orgány štátnej správy a verejnej moci

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
nevykonáva sa

Doba uchovávania: 
10 rokov

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: 
poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinnosti prevádzkovateľa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: 
nevyužíva sa

Práva dotknutej osoby:
Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k Vašim osobným údajomprávo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo v prípade poskytnutia súhlasu, svoj súhlas kedykoľvek odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk

 

V Smrečanoch: 01.01.2019